ปากกาเช็คค่าระเบิดผิว

 

ปากกาทดสอบแรงตึงผิววัสดุ ปากกาทดสอบค่าระเบิดผิว

Corona Test Pens & Inks

ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ AFS เยอรมัน ตามมาตรฐานการทดสอบ DIN ISO 8296/ASTM D 2578 ใช้เพื่อการทดสอบคุณสมบัติแรงตึงผิวของวัสดุ
สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น เช็คแรงตึงผิวฟิล์มพลาสติก เช็คแรงตึงผิวฟิล์มเหล็ก สำหรับการพิมพ์ การเคลือบ การประกบติด มีชุดทดสอบให้เลือกหลายรูปแบบ

 

•  Quick Test Pens 38 mN/m (38 - 40 mN/m) ปากกาทดสอบแรงตึงผิว แบบแห้ง 

•  Test Pens 30 - 56 mN/m ปากกาทดสอบแรงตึงผิว แบบเปียก

•  Test Inks 30 - 72 mN/m น้ำยาทดสอบแรงตึงผิว แบบขวดน้ำยา

 

*ลดการสูญเสียวัสดุที่ทดสอบ    *ให้ผลการทดสอบรวดเร็ว    *ใช้งานง่าย    *เชื่อถือได้    *ราคาประหยัด

 

การทดสอบด้วยปากกา แบบแห้ง (QUICK TEST PEN)

เป็นปากกาทดสอบที่ใช้ทดสอบวัสดุว่ามีการระเบิดผิว มาหรือไม่ โดยมีระดับแรงตึงผิวทดสอบที่ 38 mN/m ใช้ในการทดสอบวัสดุก่อนพิมพ์ เคลือบ หรือก่อนนำไปขึ้นรูป ในการทดสอบ หากนำไปทดสอบบนวัสดุที่มีแรงตึงผิวอย่างน้อย 38 mN/m 
เส้นสีของหมึกทดสอบจะติดค้าง แต่ถ้าไม่ติดหรือเส้นสีติดไม่สม่ำเสมอ แสดงว่า ระดับแรงตึงผิวต่ำกว่า 38 mN/m

 

ปากกาทดสอบแรงตึงผิววัสดุ แบบเปียก (TEST PENS)

ใช้สำหรับการทดสอบแรงตึงผิววัสดุเช่น พลาสติกฟิล์ม ฟลอยด์ ว่ามีระดับแรงตึงผิวเท่าใด โดยการนำวัสดุที่ต้องการทดสอบมาขีดด้วยปากกาทดสอบ หากเส้นสีของหมึกทดสอบคงรูปอยู่ได้ หลังการขีดทดสอบบนวัสดุ 3 วินาที 
หมายถึง วัสดุนั้นนั้นมีแรงตึงผิวอย่างน้อยเท่ากับระดับของปากกาทดสอบหมายเลขนั้นๆ ระดับของแรงตึงผิวมีค่าตั้งแต่ 30 ถึง 56 mN/m ในแต่ละช่วงต่างกัน 2 mN/m

 

ชุดทดสอบแรงตึงผิววัสดุ แบบน้ำยา (DYNE INKS)

ใช้สำหรับการทดสอบแรงตึงผิววัสดุเช่น พลาสติกฟิล์ม ฟลอยด์ ว่ามีระดับแรงตึงผิวเท่าใด โดยการนำวัสดุที่ต้องการจะทดสอบมาขีดด้วยน้ำยาทดสอบ หากเส้นสีของน้ำยาทดสอบยังคงรูปอยู่ได้ หลังการขีดทดลองบนวัสดุ 3 วินาที
หมายถึง วัสดุนั้นนั้นมีแรงตึงผิวอย่างน้อยเท่ากับระดับของน้ำยาทดสอบหมายเลขนั้นๆ ระดับของชุดทดสอบแรงตึงผิวมีค่าตั้งแต่ 30 ถึง 72 mN/m ในแต่ละช่วงต่างกัน 2 mN/m